Kontakty:

Provozní doba
od 6:00 do 17:00

Adresa
Praha 2, Londýnská 16


Bohumíra Česalová
vedoucí úseku Jesle
tel.: 222 515 572
mobil: 725 015 314
e-mail:bohumira.cesalova@cssp2.cz

Ke stažení:

Jesle

Jesle

Posláním jeslí je poskytnout Vašemu dítěti laskavou a profesionální péči v příjemném a bezpečném prostředí, zatímco Vy plníte pracovní povinnosti. Pomůžeme Vám zharmo­nizovat rodičovskou a profesní roli.

Komu je služba určena

Naše jesle jsou pomocí Vám, rodičům, kteří potřebujete zvládnout péči o dítě – ve věku od šesti měsíců do tří let - a současně chodit do zaměstnání. Po tuto dobu se laskavé, zkušené zdravotní sestry a vychovatelky o Vaše dítě rády postarají.

Přednostně přijímáme děti z Prahy 2, v případě volné kapacity i z dalších městských částí. Děti mohou docházet do jeslí tak, jak jejich rodiče potřebují - tedy pravidelně nebo nepravidelně.

Co nabízíme

Vašemu dítěti poskytneme laskavou a profesionální péči v příjemném a bezpečném prostředí a Vám tím pomůžeme zharmonizovat rodičovskou a profesní roli.

Věnujeme velkou pozornost pozvolnému začlenění dítěte do společnosti dětí. V péči o ně navazujeme na péči rodičů. Respektujeme individualitu každého dítěte.

Během dne mají děti dostatek času na pohyb, hru, jídlo i spánek. Mohou si hrát ve vybavených hernách, na zahradě s pískovištěm a herními prvky, nebo mohou chodit na vycházky. Všemi aktivitami podporujeme a rozvíjíme přirozené schopnosti dětí. Při společné hře se děti učí komunikovat s ostatními a budují si kamarádské vztahy.

Děti jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení.

Dětem je podávána celodenní strava, vždy uzpůsobená jejich věku, připravovaná z čerstvých potravin v kuchyni jeslí. Důsledně dbáme na pitný režim dětí.

V přístupu k dětem dbáme na:

 • klidné příjemné prostředí a vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • podporu tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • rozvoj komunikační dovednosti dětí
 • vedení dětí k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny, rozvíjení sebe obslužných návyků
 • podporu sociálního chování, kamarádských vztahů a seznamování dětí s jednoduchými pravidly společenského chování
 • dostatek her a činností rozvíjejících představivost a fantazii
 • výtvarnou výchovu a rozvoj jemné motoriky
 • hudební výchovu a procvičování rytmu

Jesle - www.cssp2.cz

Postup pro přijetí dítěte do jeslí:

Služba jeslí je určena především rodinám s dětmi z Prahy 2, v případě volné kapacity i z dalších městských částí. Pro přijetí Vašeho dítěte je třeba domluvit schůzku a návštěvu jeslí s vedoucí zařízení. Příjem dětí na pravidelnou docházku, nepravidelnou docházku probíhá na základě řádně vyplněné a pediatrem potvrzené žádosti. Potvrzení od lékaře musí obsahovat i povinný očkovací kalendář podle platné legislativy a nemělo by být starší 3 měsíce od plánovaného nástupu dítěte. Žádost je třeba odevzdat v jeslích. O přijetí Vašeho dítěte do zařízení budete vyrozuměni telefonicky a doklad Vám bude předán při první adaptační návštěvě.

Formulář žádosti spolu s ceníkem služeb naleznete v čase od 7 do 19 hodin na recepci Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, nebo v provozní době jeslí u vedoucí (viz výše) nebo si ho můžete stáhnout zde.
Jesle jsou provozovány ve shodě s legislativou pro nestátní zdravotnická zařízení.

Kdy jsme tu pro Vás

Provozní doba v jeslích je od 6.00 do 17.00 hod.

Úhrada za službu

Výše paušálního poplatku za umístění dítěte v jeslích se řídí trvalým bydlištěm matky a dítěte (u otců samoživitelů trvalým bydlištěm otce a dítěte). Doklad o trvalém pobytu dítěte předávají rodiče spolu se žádostí o přijetí do zařízení.

Ceník za naše služby nalezente zde.

 • Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný.
 • Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí jeslí, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za stravu (viz.ceník v záložce Ke stažení)

 • Poplatek za stravu se hradí předem. Zúčtovává se podle počtu dnů skutečného pobytu dítěte v zařízení. Předem neomluvená absence se počítá jako účast. Nutno omlouvat dítě den předem.

Děti navštěvují jesle buď v režimu pravidelné docházky anebo docházky nepravidelné. Nepravidelnou docházku využívají matky před koncem čerpání svého dvouletého rodičovského příspěvku k adaptaci dítěte na prostředí jeslí, aby posléze bylo dítě zařazeno na docházku trvalou. V případě volné kapacity zařízení, poskytujeme nepravidelnou docházku i matkám, které čerpají rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte. Proces přijetí je stejný jakou dětí na docházku pravidelnou.

Upozornění:

Doba pobytu v zařízení pro děti rodičů, kteří pobírají rodičovský příspěvek, je 46 hodin v měsíci do 2 let věku dítěte. Službu jeslí pro dítě do 3 let poskytujeme rodičům na základě způsobu čerpání rodičovského příspěvku (tj. dle novely zákona o státní sociální podpoře platné od 1.1.2012 ).